Thursday, October 7, 2010

Bounmy Kanya / Attempt To Dismiss

1 comment:

  1. ໃນບາດສຸດທ້າຍຫັ້ນ ຄືວ່າເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຜ່ານມາວ່າຢາກລືມເຂົາໄປ ແຕ່ໃນແຖວນີ້ມັນກັບປ່ຽນຄວາມໜາຍທັງໜົດເລີຍຕາມ ຜຂ ເຂົ້າໃຈ.
    ``ເພື່ອຂ້າໄດ້ ພົ້ນຈາກຢາກລືມເຂົາ``
    ຜຂ ເຂົ້າໃຈວ່າ ທ່ານວອນເທວາໃຫ້ທ່ານນັ້ນພົ້ນຈາກ ..ອັນທີ່ຢາກຈະລືມເຂົາ!!
    ຫຼືວ່າເຂົ້າໃຈຜິດໄປ!!

    ReplyDelete