Wednesday, October 13, 2010

Laoskham / Nostalgia

1 comment:

 1. ເປັນຕະແບງໄກຕົ້ນ.........ລົມພານພັດພາກ
  ປະປ່ອຍທາງຮ່ອມຫ້ວຍ.......ກະຈຽວຈ້ຳແຈ່ວປາ.

  ໄປຢູ່ແດນດິນກວ້າງ........ທາງໃດກໍຄິດຮ່ຳ
  ເຖິງແດນດິນເກົ່າກີ້.......ທີ່ຝັງໜ້ອງແຫ່ຕົນ.

  ຄິດເຖິງດອກຄັດເຄົ້າ.......ປ່າເລົາແກມຫຍ້າແຝກ
  ຫອມກິ່ນຂະຍອມຜາຍ.........ຜ່ານດັງແຕ່ຍັງນ້ອຍ
  ຫອມຫອມຕ້ານ..............ລົມແລງພັດຜ່ານ
  ສາຍນ້ຳຂອງແຍບເຫຼື້ອມ....ແສງສະທ້ອນຕອບສຸຣີ.

  ເຫັນດອກຮັງເປັນພົ້ວ.......ຈຳປາກ້ານກິ່ງ
  ທັງໄຟຝິງຍາມລົມ..........ຄ່ຳເດຶອນສາມຄ້ອຍ
  ພາກັນເກັບຜັກແປ້ງ........ຜັກກະໂດນຂິງຄ່າ
  ດອກກະດັງງາຄ່າລ້ານ.......ເຫັນໄດ້ແຕ່ຢູ່ໃຈ..ທໍ່ນັ້ນແລ!!

  ReplyDelete