Friday, October 1, 2010

Tawansai / Free

1 comment:

 1. ຄົນເຮົາເກີດມາເປຶອຍ......ລ້ອນຈ້ອນ
  ປະສະຈາກພິດໄພ...........ຈາກສັງຄົມລອດຈອດ
  ເອົາຜ້າມາຫົ່ມຕູ້ມ......ຄຸມກາຍໃຫ້ອາຍອຸ່ນ
  ທັງເອ້ອວດເກື້ອກຸນ......ເສີມແຕ້ມແຕ່ງປົງ.

  ຄວາມບົກພ່ອງຕ້ອງໄດ້.....ສ້າງກໍ່ໃຫ້ເຫັນ
  ບໍ່ກ້າກັບໄປເປັນ........ຮ່າງກາຍເປຶອຍເປື້ອນ
  ໃຫ້ກາຍໃຈໄດ້ກັບ.........ຫາຄວາມຫວ່າງເປົ່າ
  ດັ່ງເຄົ້າເດີມເກີດມາ.....ຫາເສຣີ.

  ແຕ່ນັບວັນກົດເກັນນັ້ນ.....ແໜບໝີບມາກມາຍ
  ພາຣະກິດວຽກງານ..........ຂວາງຂັ້ນຂີດກັ້ນ
  ໃຫ້ນັບມື້..............ນັບວັນຫ່າງຈາກ
  ສິດເສຣີທີ່ຟ້າຟາກ.......ໃຫ້ເກີດມາ.

  ກ່ອນຟ້າລັບ............ຫຼ່ຽມເຂດເຂົາຂຽວ
  ໄປສູ່ພື້ນ.............ສຸທາຄົດລ້ຽວ
  ໃຜຈະເຫັນຮູ້ໄດ້........ວ່າເປີດໄຟຂຽວ
  ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ປ່ຽວ.....ເດິນໄດ້ຢ່າງທະນົງ!!

  ReplyDelete