Friday, October 1, 2010

SaixeLamphaou / Masking

1 comment:

 1. ເວລານາທີແລະຄວາມສວຍງາມຂອງໂລກ
  ບໍ່ຢູ່ຢັ້ງນິຣັນສັນໃດ
  ຊີວີດກໍຄ້າຍກັນຜັນໄປ
  ອີກນາທີທີ່ຜ່ານກໍບໍ່ຄືນກັບຫັນສັນນັ້ນ.

  ແມ່ນນະທີຈະປ່ຽນຮູບກັບເປັນອາຍໄປ
  ແຕ່ເປັນອາຍນ້ຳອື່ນບໍ່ຄືກັນ
  ຍາມກັບມາເປັນເມັດຝົນຫຼົ່ນລົງຫັ້ນ
  ຜັນເປັນນ້ຳນ້ຳທີ່ໃສແຕ່ໄກນ້ຳເດີມ.

  ການໜຸນວຽນປ່ຽນຜັນຂອງໂລກ
  ເຫັນແລ້ວໂສກກະສັນໝ້າບັ່ນທອນ
  ຊາຍໂສພາຍິ່ງງາມຜ່ອງຄ່ອງຄຽງກັນ
  ແຕ່ສວັນນັ້ນແສນສັ້ນວັນແລະວັນ.

  ອະນິຈັງຫາຫັຍງທ່ຽງແທ້ບໍ່ເຫັນ
  ຫາກເຮົາເປັນເຊັ່ນນົກກາທີ່ບິນວ່ອນ
  ເພື່ອວັນນີ້ແລະວັນໝ້າບໍ່ອາທອນ
  ກັບຄືນຄອນກ່ອນສຸຣີແປງສີເອີຍ.

  ReplyDelete