Friday, October 1, 2010

Champadeang / Enough

1 comment:

 1. ຢາກໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້....ວ່າພໍແລ້ວໂຄສະນາ
  ຄຳປາໄສຍາວໆ.........ຢຽດດາວສະຫາວເວົ້າ
  ເໜືອນສັນສ້າງ.......ແປງທາງດ້ວຍປາກເປົ່າ
  ເຊົາໆຢ່າສູ້ເວົ້າ.....ອາຍບ້ານເພິ່ນແນ່ແມ!

  ມີແຕ່ຄຳສະຫາວອ້າງ......ວ່າໂຕເກັ່ງເກິນມະນຸດ
  ສຸດທີ່ລືຊາກະເດຶອງ.....ທົ່ວເມືອງຂົງບ້ານ
  ບັດວ່າຄວນລົງມືສ້າງ....ບໍ່ເປັນຫຍັງຈັກຢ່າງ
  ອ້າງວ່ານັ້ນວ່ານີ້.....ທືນຮອນກໍ້ຂາດເຂິນ..ວ່າເດ!

  ຫາກໃຈຫວັງຕໍ່ເຕື້ອງ....ໂຄງການໃຫຍ່ພຽງໃດ
  ກໍຕ້ອງຕຶກຕວງດູ........ໃສ່ແຮງທີ່ມີນັ້ນ
  ຢ່າສູ້ຫວັງຈະສ້າງ.......ພັນນາດ້ວຍປາກເປົ່າ
  ເຂົ້າແລະນ້ຳຕ້ອງ......ປຸກສ້າງປູກເອັງ.

  ບໍ່ມີໃຜຢາກຟັງແລ້ວ......ຄຳຂວັນອັນລືຊື່
  ເວົ້າຄືໆເຣັດບໍ່ໄດ້......ເອົາມາເວົ້າເຮັດຫຍັງ?

  ຄວນພັນຂາສົ້ງ...........ລົງຕົມດຳນາສ່າວ
  ຜ້າຂາວມ້າມັດຂ້ຽນ.......ຫົວແລ້ວຄ່ອຍດຳ.

  ຍາມເມື່ອເງີຍຫົວຂື້ນ.....ຍັງຊິເຫັນຟ້າໃໜ່
  ທັງໜາກຜົນເຂົ້ານ້ຳ.....ດີກວ່າເວົ້າຢູ່ບໍ່ເຊົາ

  ReplyDelete