Friday, October 1, 2010

NamHeuang / Blind Heart

1 comment:

 1. ຜູ່ທີ່ໃຈມີຕາຊ້ຳບອດ.....ບໍ່ໄດ້ງິນຫຍັງ
  ດວງຕາທີ່ເຕັ້ນຕຶກຕັກ.....ຊ້ຳຢຸດເຕັ້ນ
  ຈຶ່ງຫັນໝ້າເຂົ້າ.......ຫາທັມຊູຊ່ອຍ
  ຝຶກຝົນໃຈແຕ່ລະນ້ອຍ......ມຶນຂື້ນເບິ່ງດາວ.

  ເປັນບົດກອນທີ່ສ່ອງໃຫ້....ເຫັນຮ່ອມທາງເດິນ
  ໃຫ້ແກ່ຄົນຫຼົງທາງ........ຢູ່ໃນແດນດ້າວ
  ເມືອງຄົນໂກ້..............ກາຍຫຍັງບໍ່ເຫັນເຂດ
  ສແວງຫາຄ່າລ້ຳ...........ໃຫ້ຫຼົງຖີ້ມສິ່ງໜອງ.

  ໃຫ້ຫົວໃຈເປີດກວ້າງ........ດວງຕາສ່ອງເຫັນແສງ
  ຄວາມສວຍງາມ...............ຢູ່ເຕັມໃນດ້າວ
  ໃນໃຈຫັ້ນ.................ກໍຫາຄວາມອົບອຸ່ນ
  ເດິນດຸ່ງຂື້ນ.............ຫາກເຖິງໄດ້ຂັ້ນນິພານ!!

  ReplyDelete