Saturday, October 16, 2010

Soukee Norasilp / Verbal Engineer

2 comments:

 1. ປາກປາກ ຫາກປາກດີມີສິລປກໍໄຄ
  ປາກສ່ວນຫຼາຍພາກັນຮຽນທ່ອງຈາປານໂຕແກ້ວ
  ຟັງມາໄດ້ຕາມນາຍສອນສັ່ງ
  ມາປ່າວກັນທົ່ວບ້ານຄືຄ້າຍດັ່ງດຽວ.

  ປາກປາກເປັນແບບນີ້ມີມາກເມືອງຄົນ
  ບໍ່ລະອາຍເງົາຕົນເຫດຜົນແມ່ນມີໝ້ອຍ
  ກໍພາກັນເປິງຕ້ານສີບພັນຊາວເທື່ອ
  ຄວາມເຊື່ອຕາມຕໍ່ທ້າຍປັນຍາແທ້ຫາກເຂີນ.

  ຜູ່ປາກດີມີສີແທ້ຢູ່ແຖວຫຼັງສຽງບໍ່ອອກ
  ແນວເຂົາຄົ່ມບໍ່ໃຫ້ເຫດຜົນແທ້ອອກຈາ.

  ປາກທີ່ເໜັນປານສ້ວມຄົນຫອມແຫນແຫ່
  ເພາະເພິ່ນແສແດກທື້ນຮອດປືນໃຊ້ຊ່ອຍແຮງ ປາກເອີຍ.

  ReplyDelete
 2. ວິສາວະກອນປາກ ຫຼື ວິສະວະກອນປາກ ອາຈານຍ໌

  ReplyDelete