Friday, October 15, 2010

NoumTai / Rain and Sorrowful Heart

1 comment:

 1. ເພາະເຫດຜົນໃດໃຈນີ້ຈຶ່ງເສົ້າ
  ຫຼືນວນນາງຄົນເກົ່າເຂົາຫ່າງຫາຍ
  ຫຼືສາຍຝົນພາໃຫ້ຮ່ຳ
  ຮຽກຫາວັນຫາວິມານທີ່ເຄີຍຖລ່ຳຮ່ວມໃຜ?

  ຝົນທີ່ພລ່ຳຈື່ງຊ້ຳເຕີມຄວາມໜອງໜົ່ນ
  ແລະອາຍຝົນພາໃຫ້ຫວນຫາໃຈ
  ທີ່ເຄີຍພອດພ້ຳນ້ຳຄຳໃສ
  ທີ່ເຄີຍປະໂລມດ້ວຍໃຈທີ່ຮັກເກິນ!

  ເກິນຈະບັລຍາຍເປັນຖ້ອຍຄຳ
  ເພາະງາມຂຳກຶນໄປໜົດທຸກກ້ອນ
  ຂອງນ້ຳຄຳ
  ຂອງຄວາມຈຳທຸກໆບ່ອນ
  ທີ່ເຄີຍພັກອອດອ້ອນກົມກ້ຽວໝ່ຽວ ວອນ.

  ໂທ່ເອິຍສົງສານໃຈທີ່ໄຮ້ຄິດ
  ສົງສານຄົນທີ່ໜົດສິດໃນອີກໃຈ
  ຕັ້ງຕົນເສັຍຢ່າຟ້າວເພັຍແມ່ນ
  ຟ້າສະຫຼາຍ...

  ReplyDelete