Friday, October 1, 2010

Champadeang / And She Gone

1 comment:

 1. ໃນວົງວຽນແຫ່ງຊີວີດ......ຂອງເຮົານີ້
  ມີຂື້ນລົງ..............ຂົມຂື່ນເສົ້າໂສກ
  ມີຍາມຮັກ...............ຍາມຮ້າງຫ່າງປົນປົກ
  ທາງຮົກເຮື້ອ............ຕ້ອງໝີນ້ຳດັງມົດແດງ.

  ເມືອ່ທາງຮັກ............ຫາກເວີ້ງເວິ່ນໝີ
  ຄວາມເຈັບແສບເກິດມີ......ໃຫ້ສະອື້ນ
  ຫາກເກັບກຳຈິດບໍ່ໄດ້....ມົວລະເມີ
  ລືມແມ້ກະທັ້ງສະຫາຍເກິ...ເພີ້ແຕ່ຫານາງ.

  ເປັນໄປບໍ່ໄດ້...........ທີ່ຕ້ອງຢູ່ດຽວດາຍ
  ອອກບ້ານເຮືອນທ່ຽວໄປ.....ຫາໜູ່ມິດ
  ໄດ້ປາກເວົ້າໂອ້ໂລມ......ຊ່ອຍໃຫ້ຈິດ
  ໄດ້ດັບພິດ.............ຈາກຮັກຜານອັນຂົມຂື່ນ.

  ອາຈພົບຮັກ.............ທີ່ພັກດີຈັກວັນ
  ຫາກແຮງຝັນ.............ມັນຍັງມີໃນໃຈເຈົ້າ
  ລືມຄວາມຫຼັງທີ່ເສົ້າ....ເຂົ້າທາງໃໜ່
  ທີ່ຟ້າອາຈໄສສ່ອງແຈ້ງ...ແສງເຫຼື້ອມຮ່ວມພະມອນ...ດອກໃໜ່ເອິຍ.

  ReplyDelete