Friday, October 1, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Splendid Green

1 comment:

 1. ປ່າເຂົາຂຽວດົງກວ້າງ.........ຫຼ່າເຫຼືອງ
  ປົກຄຸມດ້ວຍໝໍ່ເຍືອງ........ຍ່ອມຫຍ້າ
  ດົງແຄນປ່າແຕ້ດອກເອື້ອງ......ເຫຼືອງໜົ່ນ
  ໜູ່ມົດຂົນໜາກຫວ້າ.........ພໍຢັ້ງຊີບຕົນ.

  ຄົນອັບປີສີດກ້ອງ...........ກວມກອງ
  ທັງເພື່ອນຝູງພີ່ນ້ອງ........ໂກຍກອບ
  ໃຜກ້າວ່າກ້າຮ້ອງ............ໂຫຍຫາຍ
  ດັ່ງໃບໄມ້ລົມຫອບ............ປີວໄປໄກ.

  ຫາກຍັງມີສີສັນ...........ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ
  ຟ້າປົກຄຸມບັງໄວ້.........ໄກຈາກ
  ຄົນອບັປີໂຫດຮ້າຍ..........ກາຍຜ່ານ
  ທຸດເຂດບ້ານກໍຫາກ.........ເຮືອງແຈ້ງຄູ່ໃຈ...ໄທເຮົາແລ.

  ReplyDelete