Friday, October 1, 2010

Tawansai / Illusion

1 comment:

 1. ໃນໂລກກວ້າງຍິ່ງໃຫຍ່ປະປົນ
  ທຸກສິ່ງອັນມາກມາຍເຫຼືອລົ້ນ
  ໃນສາຍຟ້າໃນແວວຕາຫາກຊອກກົ່ນ
  ຫາບໍ່ເຫັນຮອດສົ້ນຄິດຄົນນັ້ນທ່ານເອີຍ.

  ໃນໃຈຄົນທີ່ຮູ້ນົມນາດມານານ
  ກໍຍັງຜັນປົບໄປເປັນອຶ່ນເລີຍລາຄ້າງ
  ຄຳຄົນນັ້ນດາດາມລີ້ນອ່ອນ
  ລົມພັດຜ້າຍກໍຜັນຍ້າຍທຸກກະແສ.

  ອຸດົມການໃໜ່ນັ້ນຄົນເກີດຢາກເໝືອຄົນ
  ເໜືອນຈອນພອນໜູ່ເສືອສິງຮ້າຍ
  ເຫັນກັນແລ້ວແນວພັນຊາດອື່ນ
  ຕ້ອງໃຫ້ລື່ນຈຶ່ງໄດ້ພໍໃຈແທ້ຊະນະເຂົາ.

  ReplyDelete