Friday, October 1, 2010

Manirath / After The Rain

1 comment:

 1. ຝົນຕົກຮຳຜ່ານພົ້ນ..........ນານເຫິງ
  ຫຍ້າກໍຂຽວໝ້າເພິ່ງ.........ພູມຂື້ນ
  ສູ່ແສງສີທີ່ເວີ້ງ............ກັບຕ່າວ
  ໄລ່ຄວາມໝາວຈາກພື້ນ..........ແດນນີ້ຢ່າງທະນົງ.

  ແຕ່ແດນດິນຖິ່ນນີ້...........ບໍງອກ
  ງາມສງ່າໃຫ້ດອກ...............ອອກສີ
  ກັບຫ່ຽວແຫ້ງລອກປອກ..........ປານແປວ
  ນ້ຳທື້ນເປັນແຖວປີ້.........ປົ່ນທຸກຫົນໄປ.

  ຝົນທີ່ສາດເຊາະທື້ນ..........ຊາຍຝັ່ງ
  ມັນເກາະຫ້ອຍຖາກຖັ່ງ.........ໂຫດຮ້າຍ
  ບໍ່ຮ່ຳຮອນຮ້ອນຫຍັງ.........ນຳໃຜ
  ກອບໂກຍໄປຢ່າງໝ້າດ້ານ.......ແລະທະມຶນ.

  ໃຜກໍຫວັງວ່າຫຼັງຝົນ........ຟ້າໃໜ່
  ຄົງສົດໄສສີຄາມ.............ທົ່ວດ້າວ
  ອັນດວງດາວກາຍກ້ຳ..........ດຳແດງ
  ທັງອອກແຮງຢຽບຢ້ຳ..........ນ້ຳໃຈລາວ.

  ReplyDelete